“What do I do with my mind?”

Mindfulness at work…

Onderzoek van Harvard psycholoog Matthew Killingsworth liet zien dat mensen gemiddeld 47% van de tijd qua aandacht niet aanwezig zijn bij wat ze op dat moment doen. Hij sprak van een ‘wandering mind’. In het onderzoek bleek dat als de aandacht wel gericht was op wat men deed, de deelnemers aan het onderzoek productiever en gelukkiger waren in vergelijking tot de beleving van de ‘wandering mind’. Hij adviseerde regelmatiger de vraag te stellen: “What do I do with my mind?”

Een vorm van bewust omgaan met aandacht en attitude is mindfulness. Het is weten wat je doet. Het impliceert tegenwoordigheid van geest en zorgvuldigheid. Onderzoek leert dat training in mindfulness lijkt te zijn geassocieerd met minder disstress en angst, een beter stemming, meer productiviteit, creativiteit en welbevinden.

In onze hectische tijd van information overload, vol van afleiding, is aandacht en focus geen vanzelfsprekendheid. Functioneren op de automatische piloot – ‘mindlessness’-, multitasking en vluchtigheid liggen op de loer. Neurowetenschappelijk onderzoek leert dat te druk zijn en chronisch stress onze executieve functies, die het mogelijk maken verstandig te denken en te handelen, kunnen verstoren. We maken meer fouten, zowel in werk als relationeel, en zijn daardoor niet effectief.

Als we ons bedreigd voelen, distress ervaren, dan neigen we ertoe defensief te denken en te handelen. We zijn reactief. Bij mindfulness of mindful awareness zijn we receptief, open voor ervaring, nieuwsgierig en meer accepterend. Deze grondhouding reduceert spanning en maakt ons gevoeliger voor context, nuance en meervoudige perspectieven. Terwijl de stressreactie zeer passend kan zijn in meer eenduidige, acute situaties, waarbij snel gehandeld moet worden, kan het contraproductief zijn in de psychosociale complexiteit van werksituaties. Weten wat je doet, en dus niet gevangen zitten in routine en automatisch handelen, is een beter uitgangspunt voor de kwaliteit van werken en leven. Je weet bijvoorbeeld als je te lang aaneen zit en om redenen van je gezondheid en duurzaam functioneren, sta je dan op en gaat even lopen. Of je weet dat je teveel dingen tegelijk doet (‘multitasking’) en je daarbij onrustig voelt. Door dat besef herschik je jouw taken, opdat je een ding tegelijk doet, dat afrondt, dat verwerkt en de voldoening van accomplishment ervaart. Peace is doing one thing at a time, zei hoogleraar klinische psychiatrie Daniel Siegel zo treffend.

Voor onze aanstaande workshop, klik hier