(Transnationale) private regulering

Helpt dat handhaving door de overheid?

De discussie over alternatieven voor (traditionele) overheidsregulering is niet nieuw. In dit college komt echter een alternatief aan de orde dat als zodanig nog geen ruime belangstelling in de literatuur heeft genoten: regulering door middel van het privaatrecht.

Read more

Multidisciplinary Perspectives on Language Planning, Policy & Law

Multidisciplinary Perspectives on Language Planning, Policy & Law in Multilingual Small Island States: Opportunities & Challenges

In 2016 researchers of the University of Aruba and the University of Groningen have designed a multidisciplinary research program on multilingualism in small island states in which sociolinguistic perspectives on language policy, planning and practice are combined with the study of the legal aspects and demands regarding language planning and policy found in (inter)national law and regulations.

Read more

Dualisme in Aruba

Op welke manier kan de Arubaanse democratie worden verbeterd?

De Arubaanse parlementaire democratie functioneert nu ruim dertig jaar. Er is het een en ander bereikt, maar er zijn ook nog diverse onvolkomenheden. Tijdens dit seminar wordt gekeken in welke richting de Arubaanse democratie zich zou kunnen ontwikkelen.

Read more

Masterclass: Language Planning & Policy

Prof. Thomas Ricento of the University of Calgary will facilitate two masterclasses on language planning and policy at the University of Aruba. During the masterclasses prof. Ricento will zoom in on language policy as a tool for the promotion of an inclusive society. He will discuss experience – positive and negative – with language policy in a couple of case studies and he will discuss the application of these experiences with the participants in the masterclass.

Read more

Themadag Straftoemeting

“Tin ora mi ta pensa, e jueznan ki ta hasi pa hasi.”

Lijkt het je leuk om zelf eens te ervaren hoe het is om de hoogte van een straf te mogen bepalen? Meld je dan nu aan!

Read more

PAO-cursus: Burgerschap, democratie en nationale identiteiten in het Koninkrijk der Nederlanden

Docent: 

Prof. dr. Ernst M.H. Hirsch Ballin, is gasthoogleraar European Constitutional Law aan de rechtenfaculteit van de Universiteit van Aruba. Tevens hoogleraar aan Tilburg University en de Universiteit van Amsterdam, voorheen o.a. minister van Justitie en van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.

Read more

Gelijke behandeling is de motor van de mensenrechten

In dit gastcollege zal Mr. Adriana van Dooijeweert allereerst ingaan op de problematiek van gelijke behandeling en het verbod van discriminatie aan de hand van een aantal spannende casus. In de tweede helft zal de taak en de functie van het College voor de Rechten van de Mens aan de orde worden gesteld.

Read more

Permanent Establishments and Attribution of Profits thereto

The tax presences of enterprises as well as its tax liability in a jurisdiction depend in many occasion of the existence of a Permanent Establishment (hereinafter PE). Its role in international business is paramount. Current approaches to this figure are sometimes confusing, giving way to significant unintended consequences; furthermore, the topic involves highly specialized knowledge not easy to access or to apply, making things more complicated. This course is designed to provide tax professionals with training and updates in this crucial field of international taxation.

Read more

Decaanlezing: De raadsman bij het politieverhoor

Met zijn arrest in de zaak Salduz heeft het Europese Hof voor de Rechten van een Mens (EHRM) een trend gezet waarvan de betekenis voor de strafrechtspleging van de lidstaten van de Raad van Europa nauwelijks overdreven kan worden. De doorwerking van deze rechtspraak vertoont verschillende, maar samenhangende aspecten: de rechtsvorming op supranationaal niveau, de implementatie van rechtspraak en richtlijnen en het sanctioneren van de gestelde eisen. In deze lezing ligt de nadruk op het derde aspect.

Read more

PAO-cursus: Appartementsrecht en Timesharing

Cursus 1: Appartementsrecht Dinsdag, 24 mei 2016

Het appartementsrecht is volop in beweging, na een aarzelende start in de jaren vijftig van de vorige eeuw wordt deze rechtsfiguur veelvuldig toegepast om juridisch vorm te geven aan de ontwikkeling en uitgifte van rechten op delen van gebouwen en grond aan verschillende rechthebbenden.

Read more