Mar 01: Actualiteiten bestuurs(proces)recht

Meer menselijke maat in het bestuursrecht?

De afgelopen jaren heeft zich in de jurisprudentie van de hoogste Nederlandse bestuursrechters een aantal opvallende wijzigingen voltrokken. Sommige komen neer op een meer indringende toetsing, vaak ook op extra aandacht voor de omstandigheden van het geval. Daarmee lijkt sprake te zijn van meer menselijke maat in het bestuursrecht.

Read more

Toekomstbestendige en Experimentele Regelgeving

Wet- en regelgevers staan onder toenemende druk om in te spelen op maatschappelijke en technologische innovatie. Of het nu gaat om zelfrijdende auto’s, drones, human chipping, blockchain, big data, de deeleconomie van Uber en Airbnb, of om internetstemmen, de regelgevende reactie moet ‘toekomstbestendig’ zijn!

Read more

Woman behind bars

Caribbean Women & Crime

This lecture will discuss a recent study on risk factors for offending among Dutch Caribbean born women that was conducted by the VU University Amsterdam and the Netherlands Institute for the Study of Crime and Law Enforcement (NSCR). For this study 330 women born in Curacao, Aruba, Bonaire, St. Maarten, Saba or St. Eustatius were interviewed in the Netherlands, Curacao or Aruba on life experiences and exposure to potential criminogenic factors. Interviews were conducted both in the general population and in various female prisons both local as in the Netherlands. The main results of this study will be presented with the aim to increase academic, governmental, and societal attention for the topic of pathways into crime among Dutch Caribbean women.

Read more

50 euro bill and euro coins

Openbare Financiën, Beleid en Toezicht

Hoe kan financieel toezicht bijdragen aan het bereiken van houdbare overheidsfinanciën? In dit openbaar college wordt aan de hand van inzichten en ervaringen uit de praktijk ingegaan op het financieel toezicht in Aruba, de rollen en rolvastheid van de toezichthouders en op de uitdagingen voor de Arubaanse openbare financiën en de betekenis daarvan voor het begrotingsbeleid en de stakeholders.

Read more

Inspiratie uit het christendemocratische denken in de 21ste eeuw

Mede tegen de achtergrond van Laudato Si’

In deze lezing gaat professor Hirsch Ballin in op aspecten van de christendemocratie. Deze voor de Westerse wereld belangrijke politieke stroming baseert zich op de judeo-christelijke traditie. Bij een bezinning op verschillende aspecten van deze politieke stroming zal Hirsch Ballin tevens de Laudato Si’ (Wees Geprezen) betrekken. Dit is een encycliek van paus Franciscus die op 18 juni 2015 werd gepromulgeerd en die heeft tot onderwerp de beschermwaardigheid van de aarde en het milieu.

Read more

Various international flags

PAO-cursus: Veiligheidsbeleid, Culturele, Technische en Politieke Ontwikkelingen

De nationale en internationale ontwikkelingen laten een erosie van vertrouwen zien, die velerlei oorzaken heeft, van “binnen” en van “buiten”. Daarin spelen geweld en dreiging met geweld een belangrijke rol, vooral door een gevoel van onmacht bij het beteugelen daarvan. Terroristische organisaties opereren per definitie buiten de wet, maar ook staten trekken zich soms niets aan van de eisen van het internationale recht. Dat geweld draagt bij aan een maatschappelijk klimaat van onzekerheid, ook doordat men afhankelijk is van de ongestoorde toestroom van brandstoffen, grondstoffen en informatie.

Read more

Jean Léon Gérôme, Phryne revealed before the Areopagus (1861)

Op jacht naar rechtvaardigheid

Recht en politiek zijn in een democratische rechtsstaat onlosmakelijk met elkaar verbonden. Soms gaat dat goed en werken ze samen. Andere keren vechten ze elkaar de tent uit. Het recht en de politiek verzoenen zich gelukkig altijd weer omdat zowel het recht als de politiek streven naar rechtvaardigheid. Rechtvaardigheid is het hoogste doel voor zowel de rechter als de politicus.

Read more

Child with the scale of justice

Luisteren naar de stem van het kind

Bij alle maatregelen betreffende kinderen, ongeacht of deze worden genomen door openbare of particuliere instellingen voor maatschappelijk welzijn of door rechterlijke instanties, bestuurlijke autoriteiten of wetgevende lichamen, vormen de belangen van het kind de eerste overweging’ (Internationaal Verdrag inzake de Rechten van het Kind (artikel 3, eerste lid)).

Read more

My Or Your Way Signpost Shows Conflict Or Disagreement

Trying to find the 3rd way out

Hoe kom je tot de meest passende aanpak van een conflict?

Of je het nu wilt of niet, vaak kijk je als jurist met een juridische blik naar een conflict. Maar ik daag je uit: wat levert het je op als je eens door een andere bril naar conflict kijkt?

Read more

Maatschappelijke pressie en rechterlijke tussenkomst in het regeringsbeleid

Op initiatief van een maatschappelijke organisatie – de stichting Urgenda – werd de Nederlandse staat in 2015 bij rechterlijke uitspraak bevolen zijn klimaatpolitiek te intensiveren.

Het vonnis van de Haagse rechtbank veroorzaakte grote opschudding, met name omdat het een rechterlijke tussenkomst in zaken van regeringsbeleid betekende.

Read more